fbpx Skip to content

Behandling af dine personoplysninger

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Furesø Data ApS (i det følgende omtalt som leverandør) er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig (i det følgende omtalt som kunde). Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Furesø Data ApS
Kirke Værløsevej 18A
3500 Værløse

CVR-nr.: 35 63 05 11
Telefon: 60 70 20 16
Mail: info@furesoedata.dk

2. Formålene med behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
• Behandling af personoplysninger har til formål at behandle service og support sager samt til levering af moniterings, sikkerhed og backup løsninger. For at opretholde et høj serviceniveau behandles historisk data som kunden har overleveret i tidligere sager. Herunder kommunikation og sagsrapportering. Yderligere anvendes data til udsendelse af opfølgning på tilfredshed af sagsbehandling og nyhedsbrev.
• For at opretholde et højt serviceniveau installeres programmet Sikkerhedspakke Basic på din computer. Programmet giver dig adgang til at kontakte os og mulighed for at vi kan fjernstyre din computer. For at fjernstyre din computer kræves yderligere samtykke ved hver enkelt session.
• Ved køb af sikkerhedspakke og backup er det nødvendigt  at behandle dine persondata så længe abonnementet er aktivt.
• Fakturering og betaling.

3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
• Navn, adresse, telefon og e-mail.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
• Leverandør af Remote Monitoring and management system, Antivirus og backup

5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi vil overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.
• Det drejer sig om vores CRM og RMM system under firmaet RepairTechSolution som er beliggende i USA.

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra

• Dine oplysninger er overleveret til os af dig selv fra kontaktformular på vores website, e-mail, telefon eller mundtligt på vores fysiske adresse.

7. Opbevaring af dine personoplysninger

• Dine oplysninger opbevares så længe du anvender vores services, abonnerer på monitering, antivirus, backup eller i op til 5 år.

8. Dine rettigheder

• Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 
• Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

• Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

• Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

• I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

• Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

• Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

• Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
• Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

9. Klage til Datatilsynet

• Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Servicecenter, fjernsupport og udkørsel

Følgende vilkår gælder alle kunder der handler hos Furesø Data ApS (i det følgende omtalt som leverandøren)

Reklamationsret

Leverandøren følger den til en hver tid gældende bekendtgørelse af lov om køb i det omfang vi er forpligtet til eller ved lovlige undtagelse hvor disse vilkår fraskriver leverandøren ansvar. Loven kan læses her: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=142961

Afregning

• Afregning af besøg sker fra det tidspunkt hvor konsulentens bil parkeres uanset parkeringsforhold og afstand fra nærmeste parkeringsplads til konsulenten er tilbage i sin bil.
• Kørsel afregnes som fast takst eller pr. kilometer.
• Afregning af fjernsupport sker i den tidsperiode hvor sagen behandles.
• Afregning ved besøg og fjernsupport sker uanfægtet om problemet, som vi rekvireres til at løse, løses eller ej.
• Standardopgaver afregnes efter faste priser i it-servicecenteret. Opgaver der ikke ligger inden for it-servicecenterets officielle standardopgaver afregnes til gældende timepriser.
• I tilfælde hvor fejlsøgningens omfang overstiger den af leverandøren definerede tidsgrænse for den obligatoriske fejlsøgning afregnes der på timebasis.
• Alle sager indleveret i it-servicecenteret påregnes obligatorisk fejlsøgning uanset type og omfang.
• Der henvises til den til enhver tid gældende prisliste, som kan findes på vores hjemmeside. (Prisliste kan findes her: https://furesoedata.dk/priser – der tages forbehold for fejl og mangler i prislisten)

Garanti

Der ydes ikke garanti for udført arbejde. Ved afslutning af besøg gennemgås omfanget af de løsninger der er udført og herefter overlades ansvaret til kunden. Vi kan herefter ikke stilles til ansvar hvis der opstår lignende eller samme problemer igen. Yderlige besøg, fjernsupport eller indlevering i it-servicecenter afregnes til de til enhver tid gældende priser.

Ansvar

Det påhviler kundens ansvar at dennes hjem og udstyr er forsikret. Leverandøren er forsikret ved skader på udstyr, inventar, bolig og personskade.